१२ आश्विन २०७७, सोमबार

सदस्य पहिचान (KYM) सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी

२७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार
सदस्य पहिचान (KYM) सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी

सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुन पालना गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले सहकारी सदस्यको पहिचान -केवाईएम_ अद्यावधिक राख्न सहकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्न एवम् सम्पत्तिको वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने उपायको अबलम्बन गर्न पनि विभागले भनेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ बजोजिम सदस्य पहिचान सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी

३. सदस्य पहिचान :

(१) संस्थालेसदस्य तथा सदस्य हुन इच्छुक व्यक्तिकोऐनको दफा ७क. र नियमावलीको नियम ४ तथा ५ बमोजिम पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।

(२) संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम लिने कागजात तथा विवरणको सामान्य सूची देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने संस्था दर्ताको आवेदन दिने व्यक्ति र सदस्यको अनुसूची–१ बमोजिम,
(ख) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था दर्ताको आवेदन दिने व्यक्ति र सदस्यको अनुसूची–२ बमोजिम,
(ग) सहकारी संस्था र सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिमको सङ्घसंस्था वा निकाय भए अनुसूची–३
बमोजिम ।

(घ) जिल्लाविषयगत सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ, प्रदेश विषयगत सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ, केन्द्रिय विषयगत
सहकारी संघ र विशिष्टिकृत सहकारी संघ,राष्ट्रिय सहकारी महासंघ वा सहकारी बैंकको सदस्यताकालागि अनुसूची–८ बमोजिमको
विवरण समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

(३) संस्थालेसदस्यको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा वास्तविक धनी तथा हिताधिकारी भए सोको समेत पहिचान गर्नुपर्नेछ ।

(४) संस्थाले सदस्यको पहिचान गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा निजको ल्याप्चे छाप र सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिमका सदस्यका हकमा आधिकारिक छाप र खाता सञ्चालकको ल्याप्चे छापसमेत लिनुपर्नेछ ।

(५) अभिभावक वा संरक्षकको हैसियतले कसैले बाल बचत खातामा बचत जम्मा गरेको रहेछ भने त्यस्तो अभिभावक वा संरक्षकको
ल्याप्चे छाप लिनुपर्नेछ ।

अभिलेख

लोकप्रिय