जानी राखौं सहकारी एकीकरणमा राख्नु पर्ने शर्त र कार्यविधिका विषयहरू

merger

एकीकरणमा निम्न शर्त तथा कार्यविधिहरु राख्नु पर्छ ।

 कुन कुन संस्थासंग एकिकरण गर्ने हो सो उल्लेख गर्ने ।

 एकिकृत संस्थाको नाम एकिकृत हुने संस्थाहरु मध्ये कुन संस्थाको नाम राख्ने हो वा नयां नाम के राख्ने हो सो को उल्लेख गर्ने र संस्थाको कार्यालय कहाँ रहने हो ठेगाना समेत उल्लेख गर्ने ।

– एकिकृत संस्थाको कार्य क्षेत्र कति रहने हो सो एकिन गर्ने । कार्य क्षेत्र एकिन गर्दा मापदण्डमा रहेको व्यवस्थाको अनुसरण गर्ने ।

 कुन संस्थाको विनियम स्वीकार गर्ने हो वा नयाँ विनियम तर्जुंमा गर्ने वा कुनै विनियममा संशोधन गर्ने हो उल्लेख गर्ने ।

 शेयर पूँजिको रकम, विनियममा व्यवस्था भए बमोजिमका कोषमा रहेको रकमहरु एकिकृत संस्थामा के कसरी समावेश गर्ने र उपयोग गर्ने तरिका (जस्तै : एकिकृत हुने संस्थाहरुको शेयर पूँजिको रकम र संस्थाको विभिन्न कोषमा रहेको रकम तथा सदस्य संख्या सामान्यतया असमान हुन्छन ।)

 संस्थाको सम्पत्ति एकिकृत संस्थामा के कसरी प्रयोग गर्ने र दायित्वहरु के कसरी भुक्तानी गर्ने सो सम्बन्धी विषय ।प्रतिक्रिया दिनुहोस