१३ बैशाख २०८१, बिहीबार

सहकारीको विषय परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्दछ ? (जानी राख्नुहोस्)

२२ माघ २०७६, बुधबार
सहकारीको विषय परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्दछ ? (जानी राख्नुहोस्)

 

  • कुनै सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकताको आधारमा दर्ता हुँदाको बखतको विषय परिवर्तन गर्न चाहेमा साधारण सभामा कायम रहेको कूल सदस्य सङ्‍ख्‍याको बहुमतबाट निर्णय गराई सोही बमोजिम संस्थाको विनियममा समेत संशोधन गरी सो को स्वीकृतिको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
  • विषय परिवर्तनको लागि विनियम संशोधन गर्दा प्रचलित ऐन तथा यस नियमावलीको अधिनमा रहि मन्त्रालयबाट निर्धारित शर्त र कार्यविधि पूरा भएको हुनु   पर्नेछ ।
  • बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी संशोधन गरिएको विनियम स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

अभिलेख

लोकप्रिय